نوشته‌ها

قیمت پارچه چادر نماز برای جشن تکلیف

انواع پارچه چادر که دارای قیمت ارزان است برای جشن تکلیف استفاده می گردد. این پارچه های چادری کیفیت های مختلف دارد.
با این که می توان پارچه جشن تکلیف را از پارچه های چادری با کیفیت متفاوت انتخاب و خریداری نمود، اما اغلب پارچه های مناسب برای دوخت چادر جشن تکلیف مدارس، پارچه تترون است.
در واقع نساجی ها، تولید پارچه مناسب برای دوخت چادر نماز جشن تکلیف مدارس را که پارچه تترون است، با تزریق الیاف پلی استر ویسکوز انجام می دهند.
آیا می دانید پارچه مناسب برای دوخت چادر جشن تکلیف مدارس چه ویژگی ها و مشخصات بارزی خواهد داشت؟
مبحث عرضی که شرکت های نساجی با آن، پارچه چادر جشن تکلیف مدارس را تولید می کنند، یکی از پارامترهای مهم و موثر در تولیدش می باشد.

انواع عرض پارچه چادر نماز جشن تکلیف مدارس

کارخانه ها، تولید پارچه جشن تکلیف مدارس را که مناسب ترین نوع پارچه تترون است با ۳ عرض رایج مورد اشاره در ذیل انجام می دهند:

  1. پارچه چادر نمازی که عرض ۱۵۰ سانتی متر را دارد
  2. پارچه چادر نمازی  جشن تکلیف با دارا بودن عرض ۲ متر
  3. پارچه چادر جشن تکلیف مدارس که عرض ۳ متر را دارد

سوال دوم که ممکن است پیش بیاید این است کدام عرض از عروض مورد اشاره در خطوط بالایی، مناسب تر برای دوخت چادر  نماز جشن تکلیف مدارس است؟

پارچه جشن تکلیف

تولیدی ها تمایل دارند پارچه جشن تکلیف مدارس، در واقع بهتر است بگوییم پارچه چادر نمازی که برای این جشن مقدس و بزرگ در نظر گرفته می شود را با دارا بودن عرض ۳ متر، مورد خریداری قرار دهند.
حجم تولید پارچه چادری جشن تکلیف مدارس با عرض ۳ متر، بیشتر از دیگر عرض های موجود و تولید شده این پارچه می باشد.